<% 'strParent="42" if request.QueryString("parent")<>"" then strParent=request.QueryString("parent") else strParent="115" End if if request.QueryString("id")<>"" then strid=request.QueryString("id") sql1="Select p_name From product Where id ="&strid Set rs1=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") rs1.open sql1,conn,1,1 title=rs1("p_name") else strid=strParent End if %> <%strQuery="" if strid<>"" then 'strQuery=strQuery & " And p_class=" & Cint(strid) strClassSet=findsub(strid,"product_class",1) strQuery=strQuery & " And p_class In " & strClassSet else if strParent<>"" then 'strQuery=strQuery & " And p_class=" & Cint(strParent) strClassSet=findsub(strParent,"product_class",1) strQuery=strQuery & " And p_class In " & strClassSet end if end ifstrKey=request.QueryString("key") if strKey<>"" then strQuery=strQuery & " And (p_name Like '%" & strKey & "%' Or p_detail Like '%" & strKey & "%') " strClassName="搜索:" & strKey end if strWeight=request.querystring("weight") if strWeight<>"" then strQuery=strQuery & " And p_weight= '"&strWeight&"'" 'strClassName=strClassName & strKey end if 'response.Write(strQuery) strPageUrl="?class=" & request.QueryString("class") & "&key=" & request.QueryString("key") & "&parent=" & strParent & "&weight=" & strWeight%>丝瓜草莓视频app-app下載_Page496277
您現在的位置:首頁>>產品展示 <>諸城市丝瓜草莓视频app造紙設備有限公司專業生產:造紙機械、造紙設備、紙加工設備、衛生紙機、高速衛生紙機、高速洗漿機、篩選設備、篩選淨化設備、機械法製漿設備、製漿設備、磨漿機、高濃磨漿機等加工設備,客服熱線:0536-6066260 6065123
產品展示
<% strSQL="Select * From product_class Where c_parent=0 order by c_index" Set rsClass=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") rsClass.open strSQL,conn,1,1 For i=1 to rsClass.recordcount %> <% if strParent=Trim(rsClass("id")) then strParentName=Trim(rsClass("c_name")) %> <% 'strSQL="Select * From product Where p_class=" & strParent & " order by p_code,id Desc" strSQL="Select * From product_class Where c_Parent=" & strParent & " order by c_index" Set rsClassSub=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") rsClassSub.open strSQL,conn,1,1 For j=1 to rsClassSub.recordcount %> <% if strid=Trim(rsClassSub("id")) then strParentName=Trim(rsClassSub("c_name")) end if %> <% rsClassSub.movenext Next %> <% End if %> <% rsClass.movenext Next %>
       " class="wi4" ><%=rsClass("c_name")%>
       &id=<%=rsClassSub("id")%>" > <%=rsClassSub("c_name")%>
 
<% strSQL="Select * From product Where id=" & request.QueryString("id") Set rs=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") rs.open strSQL,conn,1,1 strParent=Trim(rs("p_class")) strParent=request.QueryString("class") strid=Trim(rs("p_class"))%>
<%=trim(rs("p_name"))%>
 
" width="600" height="508" border="0" />

 產品詳情
   
<%=trim(rs("p_detail"))%>